Reisvoorwaarden - 4daase Paramaribo

4-Daagse Paramaribo 2025
Ga naar de inhoud
Inschrijven
Algemene Reisvoorwaarden

De Wandelreis Suriname 2025 wordt georganiseerd door Exotische Reizen Suriname en valt onder hun Algemene Reisvoorwaarden.

Artikel 1. Inleidende bepalingen
1. Exotische Reizen Suriname; de reisorganisator.
2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Exotische Reizen Suriname zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.
3. Reiziger; de wederpartij van Exotische Reizen Suriname (reiziger of aanmelder).

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Exotische Reizen Suriname. De totstandkoming en aanvaarding van de overeenkomst wordt bekrachtig door ondertekening van de aanbieding of de ontvangen opdrachtbevestiging als akkoord. Na ondertekening ontvangt de reiziger schriftelijk een bevestiging, in de vorm van een factuur.
2. Het aanbod van Exotische Reizen Suriname is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de volgende werkdag na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in dereissomberekening is toegestaan.
3. De reiziger verstrekt het Exotische Reizen Suriname uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Exotische Reizen Suriname.
4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger en Exotische Reizen Suriname verloopt uitsluitend via de aanmelder. Elke andere reiziger is voor zijn eigen aandeel in de reisovereenkomst.
5. Kennelijke fouten en vergissingen binden Exotische Reizen Suriname niet.
6. Exotische Reizen Suriname draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan (met een minimum van € 250.- plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. In uitzonderingsgevallen zoals bijvoorbeeld bij vliegtickets kan een afwijkende (aan-) betalingsregeling gelden.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
4. De reiziger die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.

Artikel 4. Reissom
1. De opgegeven reissom is in euro’s , heffingen en belastingen, zoals deze Exotische Reizen Suriname bekend waren ten tijde van het samenstellen van de reis. De vermelde reissommen gelden per persoon, tenzij anders vermeldt.
2. Zolang de gehele reissom niet voldaan is, heeft Exotische Reizen Suriname het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
3. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
4. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Exotische Reizen Suriname het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij Exotische Reizen Suriname moet (op straffe van verval) binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging, van dit recht gebruik maken. In dat geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden van het desbetreffende onderdeel in de overeenkomst.
5. Bij boeking van een reis met een vertrek binnen 14 dagen, wordt een last-minute toeslag van € 25.- in rekening gebracht.

Artikel 5. Reisdocumenten en reisbescheiden
1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen / vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij selfdrive). De reiziger dient de door Exotische Reizen Suriname eventuele verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
3. Exotische Reizen Suriname stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, mits volledige betaling van de reis heeft plaatsgevonden.
4.Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Exotische Reizen Suriname.

Artikel 6. Wijziging door de reiziger en in-de-plaatsstelling
1. Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de overeenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, (direct) te voldoen. Naast de werkelijke kosten bedragen de wijzigingskosten € 25.- per boeking per wijziging en eventuele communicatiekosten. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 7 van toepassing is.
2. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander mits de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen vóór vertrek ingediend wordt. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Exotische Reizen Suriname voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 7. Annulering door de reiziger
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5 de dag (exclusief) vóór vertrekdag :90% van de reissom;
f. bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.
3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Artikel 8. Opzegging door Exotische Reizen Suriname
1. Exotische Reizen Suriname heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Exotische Reizen Suriname aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds
Reizen is een gewichtige omstandigheid.
3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
4. Indien de oorzaak van de opzegging aan Exotische Reizen Suriname kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Exotische Reizen Suriname als dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Exotische Reizen Suriname kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Zie artikel 11.

Artikel 9. Wijziging door Exotische Reizen Suriname
1. Door lokale omstandigheden van de bereisde gebieden of andere omstandigheden die hiermee
verband houden, behoudt Exotische Reizen Suriname zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. Onder andere omstandigheden worden in ieder geval verstaan de in artikel 10, punt 4 onder a en b genoemde omstandigheden. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Wijzigingen in het vervoer en het verblijf kunnen onder meer betreffen de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie en/of andere vervoerder.
2. In geval van wijziging doet Exotische Reizen Suriname de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.
3. Exotische Reizen Suriname mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
4.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
4.b.In dat geval heeft Exotische Reizen Suriname het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 4 weken.
5. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of Exotische Reizen Suriname bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Exotische Reizen Suriname er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 11 is Exotische Reizen Suriname verplicht tot uitvoering van de overeenkomst zoals de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 12.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Exotische Reizen Suriname verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Exotische Reizen Suriname of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Exotische Reizen Suriname zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hieronder vermelde omstandigheden:
a. oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
b. maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze
derden géén werknemers zijn van Exotische Reizen Suriname of niet rechtstreeks door Exotische Reizen Suriname zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
5. De aansprakelijkheid van Exotische Reizen Suriname voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is Exotische Reizen Suriname aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.
6. De aansprakelijkheid van Exotische Reizen Suriname per reiziger wegens overlijden van de reiziger en het ontstaan van fysiek en psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan eenmaal de reissom per persoon.
7. De aansprakelijkheid voor alle overige schades zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan 50% van de reissom per persoon.
8. Exotische Reizen Suriname is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden.

Artikel 11 – Hulp en bijstand
1. Exotische Reizen Suriname is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Exotische Reizen Suriname zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Exotische Reizen Suriname bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten. 3. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Exotische Reizen Suriname ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 12 – Klachten
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien niet bereikbaar, bij Exotische Reizen Suriname. De communicatiekosten worden door Exotische Reizen Suriname vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Bewijs van gemaakte kosten (nota’s) dienen getoond te worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Exotische Reizen Suriname niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Exotische Reizen Suriname. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Exotische Reizen Suriname te worden ingediend.
3. Op alle geschillen tussen Exotische Reizen Suriname en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

COMPANY
4-Daagse Paramaribo
Postbus 21076
3001 AB Rotterdam


CONTACTS
info@4daagseparamaribo.nl
+31 10 5222 359
+31 6 2298 1778

WEBSITE
www.4daagseparamaribo.nl
4-Daagse Paramaribo/ Copyright  © 2019

Terug naar de inhoud